[Valencia] Nº713: València, avortament, població, cables

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº713: València, avortament, població, cables

Raf Roset
València al minut és el portal d'informació en temps real de la ciutat, i inclou geinformació
http://www.valencia.es/valenciaalminut/

L'accés a l'avortament a les zones rurals dels USA és difícil i les distàncies molt grans, gràcies @ibesora
https://psmag.com/social-justice/how-far-will-you-have-to-drive-to-get-an-abortion

Mapes per mostrar com la població d'Europa emigra, com envelleix i on troba feina
https://www.citylab.com/life/2017/09/european-demographics-aging-employment-migration/540084/

Explorador interactiu amb imatges i textos de tots els cables submarins de comunicacions arreu del món

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia