[Valencia] Nº711: Roma, NYC, costa, antics

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº711: Roma, NYC, costa, antics

Raf Roset
El millor mapa de Roma té més de 100 anys i està fet amb 46 fulls per un arqueòleg
http://news.nationalgeographic.com/2017/07/map-rome-history-lanciani-artifact/

Mapes del metro de NYC vist amb raigs X, una visió tridimensional de les estacions
http://www.projectsubwaynyc.com/x-ray-area-maps

Monitorització de la costa per crowdsourcing amb imatges per documentar l'augment del nivell del mar

Nou mapes antics del món avançats a la seva època, ja sigui pel detall, les eines emprades o l'aspecte del món
http://voleum.com/nine-ancient-maps-not-exist/

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia