[Valencia] Nº706: blender, ciutats, Lego, 3D

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº706: blender, ciutats, Lego, 3D

Raf Roset

Visualització de geodades en 3D emprant Blender, materials del workshop del FOSS4G
https://github.com/ptabriz/FOSS4G_workshop

Estudi de big data sobre transaccions amb targes de pagament per caracteritzar les ciutats
https://www.bbvadata.com/urbandiscovery/

Un mapamundi amb relleu fet amb peces de Lego, amb detalls de la construcció i instruccions
http://dirks-blog.tumblr.com/LEGO-world-map

Instruccions i codi que mostra com fer un mapa online en 3D amb Qgis i Mapbox 
http://www.storybench.org/build-3d-map-city-using-qgis-mapbox/

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia