[Valencia] Nº696: geoestadística, bicicletes, aliments, apps

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº696: geoestadística, bicicletes, aliments, apps

Raf Roset
A Normandia vint grans àrees urbanes estructuren el territori, un PDF de geoestadística
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2901825?sommaire=2901835

L'atles de les bicicletes compartides permet accedir a les dades de les flotes arreu del món
http://bikesharingatlas.org/

Els millors aliments de qualitat dels agricultors i artesans de la regió a la venta als Ruscs

Encadenar paràmetres per fer aplicacions de mapes sense programació i de codi obert basades en gmaps 
http://mapzap.me/

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia