[Valencia] Nº689: tecnologia, bany, habitatge, habitants

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº689: tecnologia, bany, habitatge, habitants

Raf Roset
Com la tecnologia espacial està millorant les nostres vides i fent del món un lloc millor
http://amp.weforum.org/agenda/2017/07/using-space-to-help-global-development

Mapa interactiu d'Europa que mostra la qualitat de l'aigua de bany tant a la costa com a l'interior
http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters

Fantàstic scrollymap que mostra hipoteques i habitatges als USA relacionats amb sous
https://nation.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=de7f932e3a1d494f9c9d9a67fb0de646

Eina online col·laborativa per pintar per colors les ciutats segons els seus habitants
https://hoodmaps.com/?frontpage=true&ask_gps=true

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia