[Valencia] Nº664: summer special 2

Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

[Valencia] Nº664: summer special 2

Raf Roset
Mapa actual dels darrers incendis i l'extensió cremada fruit del programa Copernicus europeu
http://effis.jrc.ec.europa.eu/static/effis_current_situation/public/index.html

Primera eina de control de pesca oberta, gratuïta i accessible del món per millorar la gestió dels mars

Mapa de la ciutat de Washington als USA mostra les zones més perilloses per als vianants

Mapa interactiu utilitza dades LIDAR per revelar característiques invisibles del paisatge històric de Vermont

Moscou encara creix i pot encabir la població de les 15 ciutats russes més grans
http://sashat.me/2017/05/28/will-moscow-ever-stop-growing/

El model de la ETH per prevenir les crisis de gas natural a Europ amb el mapa de gasoductes
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2014/03/erdgas-krisen-verhindern.html

Els canvis a la trama urbana de Pekin vistos en imatge satèl·lit durant 50 anys
http://cybergeo.revues.org/28038?lang=fr

Digitalització en 3D del patrimoni dels museus per a la millor comprensió de les col·leccions
https://blog.sketchfab.com/brighton-hove-museums/

Una xarxa de poblacions indígenes està informant del canvi climàtic des de primera línia i de primera mà 

Population Explorer permet estimar la població humana en una àrea d'1 km2 a partir de les dades Landscan
https://populationexplorer.com/

Com era la vida a la ciutat emmurallada de Kowloon, desapareguda ara fa vint anys
http://weburbanist.com/2013/04/08/lawless-metropolis-kowloon-walled-city-then-and-now/

Senzill visor online de serveis de mapes WMS permet combinar fonts de dades
https://storage.googleapis.com/wms-viewer-online.appspot.com/wmsvieweronline/index.html

Els oceans del món, les aigües internacionals i el nom equivocat del planeta Terra

Mapa de l'accessibilitat urbanística del casc antic de Sevilla fet amb Carto

Un client R per operar amb la API de Mapzen i fer operacions sobre tessel·les vector
https://tarakc02.github.io/rmapzen/

Raf_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia
Loading...