[Valencia] Nº662: desesperació, itineraris, collites, unicornis

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº662: desesperació, itineraris, collites, unicornis

Raf Roset
La geografia de la desesperació als USA: optimisme, preocupació i malestar en mapes
https://www.brookings.edu/research/the-geography-of-desperation-in-america/

El món dibuixat a partir dels 17000 itineraris recollits per una web de planificació de viatges
https://triphappy.com/blog/world-drawn-by-travelers/21

El mapa de les collites urbanes, pensat per als recol·lectors contemporanis a les ciutats

Unicornis als USA: el mapa de totes les empreses valorades en més de mil milions de dólars
https://www.cbinsights.com/research/startup-unicorns-us-map/NOTA: d'aquí a setembre només enviarem un recull d'enllaços de periodicitat més o menys setmanal. Bon estiu a tothom.

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia