[Valencia] Nº655: migració, emoji, vici, benzina

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº655: migració, emoji, vici, benzina

Raf Roset
Mapes de la migració efectiva com a resum de la diversitat genètica humana global
https://figshare.com/articles/poster_as_pdf_pdf/5173447

Mapes fets amb emojis, en aquest cas usos del sól a la illa de Ré, costa atlàntica de França
https://nerik.github.io/Leaflet.Emoji/#emoji_landuse

La cistella del vici de Bloomberg (tabac, alcohol i drogues) i el mapa del preu absolut arreu del món
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-12/japan-australia-rank-among-most-expensive-places-for-sinful-habits

El preu de la benzina revifa cada estiu abans de vacances, però hi ha un mapa de benzineres barates
http://www.ara.cat/data/gasolina-vacances-benzineres-barates-Catalunya_0_1831616965.html

Raf


_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia