[Valencia] Nº654: vivenda, accidents, muntanya, increment

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº654: vivenda, accidents, muntanya, increment

Raf Roset
La vivenda a Espanya en una radiografia d'un mercat en creixement l'any 2016 i principis de 2017
http://elblogdelosanillos.jll.es/la-vivienda-en-espana/

Visualització de més de 20 anys de dades sobre accidents de trànsit a Victòria, Austràlia
https://blog.spatialvision.com.au/index.php/item/62-crash-stats-vis

La muntanya contribueix poderosament a la identitat i l'economia de la regió d'Auvergne-Rhône-Alpes
https://meridianes.org/2017/07/10/auvergne-rhone-alpes-leconomie-montagnarde/

Entre 2000 i 2016 el preu dels habitatges als USA es va incrementar en un 32% de mitjana
http://harvard-cga.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=0e9603b62db14611834fd3dfd8645316

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia