[Valencia] Nº651: socis, canvis, eclipsi, plàstic

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº651: socis, canvis, eclipsi, plàstic

Raf Roset
Mapa dels socis de la cooperativa elèctrica Som Energia a Catalunya per municipis
http://solucionsgeografiques.blogspot.com.es/2017/06/el-mapa-dels-socis-i-socies-de-som.html

Visió per computador per determinar els canvis urbanístics comparant imatges antigues i recents de StreetView
http://streetchange.media.mit.edu/about.html

Mapes i altres fonts d'informació sobre l'eclipsi solar total d'aquest agost als USA
Recollida gamificada i consorciada de geoinformació sobre deixalles per controlar la pol·lució per plàstics
https://openlittermap.com/

Raf


_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia