[Valencia] Nº647: pollastre, immersiu, conques, comparar

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº647: pollastre, immersiu, conques, comparar

Raf Roset
Planificador online per fer la ruta dels millors llocs on menjar pollastre fregit a Carolina del Sud
https://data.postandcourier.com/saga/fried-chicken/page/1

Com fer jocs i apps i entorns immersius en 3D acurat a partir de dades GIS via @ibesora
https://blogs.unity3d.com/es/2017/07/05/build-location-based-games-or-apps-with-the-newly-launched-wrld-unity-sdk/

La conca hidrogràfica del riu Ohio explicada amb un mapa estàtic i en un scrollymap interactiu
http://linkgis.org/nkymaplab/watersheds-june-2017/

Nova versió de l'aplicació web que permet veure i comparar 180k mapes USGS de 1884 a 2006
https://ngmdb.usgs.gov/topoview/viewer/#4/42.00/-100.06

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia