[Valencia] Nº645: actualitzar, fonts, accidents, desastres

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº645: actualitzar, fonts, accidents, desastres

Raf Roset
Una empresa unipersonal als USA per actualitzar els mapes oficials amb coneixement local
https://durangoherald.com/articles/167921-plotting-your-passion

La distribució de les fonts d'aigua potable al món segons les dades que hi ha a OSM
http://www.geografiainfinita.com/2017/07/fuentes-de-agua-potable-en-el-mundo/

Mapa interactiu de 52k accidents a Flandes del període 2014-106 que permet analitzar les dades
http://www.verkeersstatistieken.federalepolitie.be/assets/stats/wetenschapstudie/index.html

Desastres naturals als USA entre 1920 i 2010 i les migracions internes associades
https://theconversation.com/new-data-set-explores-90-years-of-natural-disasters-in-the-us-78382

Raf
_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia