[Valencia] Nº639: transport, núvols, mapamundi, esllavissades

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº639: transport, núvols, mapamundi, esllavissades

Raf Roset
Explorador de xarxes de transport públic amb dades obertes i format d'intercanvi estàndard
https://mapzen.com/mobility/explorer

Visualitzador de núvols de punts online amb galeria de models i hostatjament gratuït
https://www.pointbox.xyz

Disseny i generació de mapes del món no convencionals que fugen de les geometries i convencions habituals
http://www.worldmapgenerator.com/

Mapa global del perill d'esllavissades fet per la NASA amb dades 2000-2013
https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=89937

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia