[Valencia] Nº636: Londres, viatges, temperatura

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº636: Londres, viatges, temperatura

Raf Roset
Caminar per Londres seguint les rutes d'aire més net i els llocs amb menys contaminació
https://crossriverpartnership.org/projects/clean-air-walking-routes/

Una app per gravar i desar els viatges al telèfon sense necessitat de tenir cobertura
https://esplor.io/

L'aspecte totalment canviat que tindrà el món amb un augment de temperatura de 4ºC
http://bigthink.com/strange-maps/what-the-world-will-look-like-4degc-warmer

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia