[Valencia] Nº627: mar, bastides, acampada, apple

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº627: mar, bastides, acampada, apple

Raf Roset
Mapa de les condicions marítimes a Santander per a la copa mundial de vela 2017
http://sailing.ihcantabria.com/

A la ciutat de Nova York tenen 450 km de bastides al carrer i un mapa amb totes elles
http://www1.nyc.gov/site/buildings/about/sidewalk-shed-map.page

Mapa col·laboratiu per trobar llocs d'acampada lliure a tot Espanya on no et multin
http://conalforjas.com/acampada-libre-espana/

Apple paga per millorar els seus mapes a col·laboradors escollits a cada pais amb coneixement local
https://www.igen.fr/ios/2017/06/apple-plans-le-dessous-des-cartes-100029

Raf_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia