[Valencia] Nº623: excursions, geografia, metro, oceans

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº623: excursions, geografia, metro, oceans

Raf Roset

Fer vídeos de traces GPS per compartir i reviure les excursions via @ibesora
https://www.relive.cc/

La geografia com assignatura hauria de tenir un paper més rellevant en l'educació, via @xurxosanz
https://socialescepcor.wordpress.com/2017/05/23/por-que-la-geografia-deberia-importar-mas-que-nunca/

Mapes de metro de tot el món animats per comparar entre esquemàtic i geogràfic
http://twistedsifter.com/2017/05/subway-maps-compared-to-their-actual-geography/

Mapa interactiu i animat permet saber què hi ha a l'altra banda del mar enfront la costa
http://andywoodruff.com/blog/beyond-the-sea-flowing-and-exploding-edition/

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia