[Valencia] Nº612: mapmaking, Disneyland, vegetació, emoji

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº612: mapmaking, Disneyland, vegetació, emoji

Raf Roset
Restituïdors amb americana i corbata: com es feien els mapes en un documental curt de 1961
https://www.youtube.com/watch?v=L7SJVBX7jxo

A la venda el primer mapa de Disneyland, fet fins i tot abans que existís el propi parc
http://www.atlasobscura.com/articles/first-disneyland-map-auction

La Terra que respira: un any sencer amb els canvis estacionals de la coberta verda del planeta
http://www.datasketch.es/april/code/nadieh/

Mapa dels estats dels USA amb la tècnica de cares de Chernoff emprant emojis per valorar indicadors estadístics
Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia