[Valencia] Nº610: transformació, riquesa, imperi, Seül

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº610: transformació, riquesa, imperi, Seül

Raf Roset
La transformació constant de la ciutat de Nova York explicada amb mapes
https://www.citylab.com/work/2017/05/mapping-the-transformation-of-new-york-city/525330/

Mapa de les zones de risc per als delictes de guant blanc als USA a partir de la concentració de riquesa
https://whitecollar.thenewinquiry.com/

Versió millorada amb més opcions del model geoespacial connectat de l'imperi Romà
http://orbis.stanford.edu/

Mapa de més de 750K edificis de Seül amb la seva forma, l'alçada i l'any de construcció, dades obertes
https://mapzen.com/blog/mapping-seoul-buildings/

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia