[Valencia] Nº609: notícies, ciberatacs, Minneapolis, vistes

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº609: notícies, ciberatacs, Minneapolis, vistes

Raf Roset
Els deserts de notícies als USA creixen: moltes zones ja no tenen edicions locals dels diaris
https://www.cjr.org/local_news/american-news-deserts-donuts-local.php

Mapa en temps real de les ciberamenaces i ciberatacs que afecten els ordinadors, amb detalls
https://cybermap.kaspersky.com/

Mapa de Minneapolis segons l'any de construcció de les parcel·les des de 1900
https://openseadragon.github.io/openseadragonizer/?img=https://i.imgur.com/7cBttUt.jpg

Exemples de com les vistes han modelat la nostra percepció del món amb exemples de la BL
http://www.bl.uk/picturing-places#

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia