[Valencia] Nº604: usos, felicitat, bici, postals

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº604: usos, felicitat, bici, postals

Raf Roset
Un scrollymap que mostra el mapa de la felicitat per països amb dades 2017
https://nation.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=5a333512e79c4c5ab9052c9d0ff8f55b

Itineraris recomanats per anar en bici segons nivell d'estrés, amb dades OSM
https://mapzen.com/products/maps/walkabout/bike-map/#lat=41.3832&lng=2.1826&z=15.2916

Projecte col·laboratiu per georeferenciar postals suïsses en 3D
http://smapshot.heig-vd.ch/

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia