[Valencia] Nº603: deixalles, tuits, turisme, aliments

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº603: deixalles, tuits, turisme, aliments

Raf Roset

La recollida de deixalles a Cincinnati visualitzada a través de les rutes d'una setmana de feina
https://www.dataplusscience.com/BeautifulTrash.html

Les tendències a Twitter mostrades en un mapa que s'actualitza per regió i zoom
https://www.trendsmap.com/

Mapa de destins turístics arreu del món segons la data, la temperatura i els dies de pluja
https://public.tableau.com/profile/ryan7046#!/vizhome/TheBestTimetoVisitAnywhereCelsius/Sheet1

Seguretat alimentària a França: el mapa de les inspeccions sanitàries als establiments de menjar
http://www.letelegramme.fr/dataspot/securite-alimentaire-decouvrez-les-evaluations-de-1-700-etablissements-francais-03-04-2017-11460551.php

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia