[Valencia] Nº379: llocs, vacunes, convencions, vols

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº379: llocs, vacunes, convencions, vols

Raf Roset
L'USGS publica una llibreria de JavaScript per crear widgets de cerca d'ubicació per a aplicacions web que empra via API la base de dades de noms de lloc
https://www.usgs.gov/news/usgs-releases-new-javascript-library-create-location-search-widgets-web-applications

Com fer un mapa animat amb més de 17 milions de punts per mostrar les vacunacions setmanals durant 10 anys als USA
http://www.axismaps.com/blog/2017/09/animating-temporal-ton/

Worldmapgenerator permet crear mapes del món que fugen de les geometries i convencions habituals
http://worldmapcreator.com

El mapa animat amb el trànsit aeri de l'aeroport de Dubai que serveix alhora com a cercador de vols i destinacions

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia