[Valencia] Nº370: isocrones, visió, globus, francès

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº370: isocrones, visió, globus, francès

Raf Roset
Càlcul d'isocrones sobre mapa amb tres opcions de distància i tres més de desplaçament, gràcies @ibesora
https://www.mapbox.com/bites/00156/#8.65/41.8149/1.8954

Lidar i radar, la visió per computador dels cotxes autònoms que els farà més segurs
http://www.electronicdesign.com/automotive/autonomous-cars-now-you-see-it-now-you-don-t

Una campanya a KS per tenir el kit bàsic per fer fotografies aèries des de globus
https://www.kickstarter.com/projects/publiclab/kickstarter-gold-balloon-mapping-kits

Atles sonor de les llengües regionals de França per escoltar el mateix conte amb diferents variacions @quimmonzo
Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia