Utveckling BAL-funktioner

Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Utveckling BAL-funktioner

QGIS Sverige

Hej!

På årsmötet godkändes en motion där styrelsen fick i uppdrag att undersöka intresset för att utveckla funktioner för BAL i QGIS. Detta är tjänstebaserat utbyte av byggnader, adresser och lägenheter mellan kommuner och Lantmäteriet. Tanken är att styrelsen undersöker intresset och sammankallar en grupp av intressenter som kan driva detta vidare. Fyll i formuläret nedan så kommer vi igång. Formuläret innehåller också frågor om det finna andra områden där det finns intresserade av att starta samarbetsprojekt.


https://forms.gle/1rECwxX7i2CcfNLt8


Hälsningar
Styrelsen QGIS Sverige
--
___________________
QGIS Sverige är en förening som syftar till att främja användning och utveckling av det fria GIS-programmet QGIS i Sverige.
Läs mer på qgis.se

_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user