Teiknereglar for reguleringsplan i QGIS

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Teiknereglar for reguleringsplan i QGIS

Svein Jetlund

Er det nokon som har teiknereglar for reguleringsplan og som har lyst til å dele? Sld/qml.

 

 

Med helsing

 

Svein Jetlund

GIS-koordinator

Geodatasamarbeidet i Midt-Gudbrandsdalen

Nord-Fron kommune

Tlf.: 95020145

E-post: [hidden email]

Ta miljøomsyn - treng du å skrive ut denne e-posten?

 


_______________________________________________
qgis-no-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-no-user