Sista påminnelsen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sista påminnelsen

QGIS Sverige
Hej!
En sista påminnelse att anmäla er till träffen. Senast söndag så vi nästa vecka kan ha tid att beställa rätt antal mat osv. I dagsläget är vi ca 50 anmälda. http://www.qgis.se/

--
___________________
QGIS Sverige är en förening som syftar till att främja användning och utveckling av det fria GIS-programmet QGIS i Sverige.
Läs mer på qgis.se

_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user