Postdoc/Phd-stipendiat - Verdien av bynatur

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
SBL
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Postdoc/Phd-stipendiat - Verdien av bynatur

SBL

Hei,

 

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) søker en person til postdoc eller doktorgradsstipendiat i kartlegging og verdisetting av økosystemtjenester fra grønnstruktur i Oslo. Stillingen går ut på implementering, testing og videreutvikling av modellverktøy for verdisetting av bytrær og vegetasjon, med vekt på modell-verktøyet i-Tree Eco. Vi søker en person med M.Sc./Ph.D. i geomatikk med interesse for urbane økosystemtjenester, eller en M.Sc./Ph.D. i naturforvaltning, landskapsarkitektur, geografi, økologisk økonomi eller miljø-økonomi med fordypning i romlig analyse og geografiske informasjonssystemer, eller personer med lignende kvalifikasjoner.

 

Stillingen er i utgangspunktet avgrenset til tre år og vil ha arbeidssted ved NINAs lokaler ved Forskningsparken i Oslo, men opphold ved NMBU på Ås må påregnes i forbindelse med kurs o.l.

 

Dette er en fleksibel utlysning der kvaliteten og erfaring til søkere vil avgjøre om det opprettes en doktorgrad eller postdoc stilling.

 

Vi tilbyr bla. lønn som stipendiat i ltr 53-56 eller postdoc ltr 66-67

 

Søknadsfrist er 10. November 2017

 

Mer info om stillingen finnes her:

http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4352/Postdoc-Phd-stipendiat-Verdien-av-bynatur

 

Mvh

Stefan


_______________________________________________
qgis-no-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-no-user