Påminnelse workshop

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Påminnelse workshop

QGIS Sverige

Hej!

En påminnelse om den kostnadsfria workshop QGIS Sverige erbjuder!


Arbetet med övergången från QGIS 2.x till QGIS 3 fortsätter alltjämt. Detta innebär också att alla tidigare plug-in inte längre är kompatibla med nya versionen och dessa måste skrivas om från grunden för att fungera korrekt. Med denna bakgrund så tog QGIS Sverige tidigare i år beslutet att finansiera utvecklingen utav ett av dessa: FUSION for Processing. Ett plug-in för LiDAR-analys och visualisering. Med anledning av detta kommer vi att hålla en workshop med temat LiDAR-analys med QGIS 3.

 

Vi kommer att hålla till på Geovetarcentrum på Göteborgs Universitet torsdag 26 september. Det finns plats för ungefär 60 personer. Datorer finns att tillgå på plats, men det går så klart bra att ta med sin egen laptop. Workshopen är kostnadsfri, en enklare fika ingår dessutom. Vi kommer äta lunch på restaurang Lyktan på konferenscentrum Wallenberg. Lunchen betalas av vardera deltagare själv på plats. Fredrik Lindberg, Göteborgs Universitet, kommer vara workshopledare.

 

OBS att för att få delta på workshopen krävs medlemskap i QGIS Sverige, som del av en organisation eller som privatperson/student. Medlemsansökan görs på följande länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf575HYtDW8dLlj4snH7bEWXU5iWTqAeAZqFHF-Tg0u_lmtnw/viewform?embedded=false

 

Datum: 26:e september

Tid: 09.00-16.00

Plats: Geovetarcentrum, Göteborgs Universitet, Guldhedsgatan 5a

 

Länk för anmälan till workshop:

https://forms.gle/kByi3PpC75dPJn95A

 

 

Styrelsen i QGIS Sverige

He

--
___________________
QGIS Sverige är en förening som syftar till att främja användning och utveckling av det fria GIS-programmet QGIS i Sverige.
Läs mer på qgis.se

_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user