Hälsning

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hälsning

QGIS Sverige
God jul och gott nytt QGIS-år!

Önskar styrelsen
--
___________________
QGIS Sverige är en förening som syftar till att främja användning och utveckling av det fria GIS-programmet QGIS i Sverige.
Läs mer på qgis.se

_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user