[Geoinquiets Barcelona] twitter Idec

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] twitter Idec

bolosig
Hola a todos,

Ayer recién estrenamos el twitter del Idec.

Si se quieren hacer seguidores y así colaborar un poco más a la geoinfoxicació.

Aquí tienen el link a la página
http://twitter.com/idec_cat

Saludos,

BOLO.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] twitter Idec

geo inquiet
Wladimir,

Ja m'he fet "fan" vostre.

Marc


El 26/01/2011 14:00, Wladimir Szczerban <[hidden email]> va escriure:

> Hola a todos,
>
> Ayer recién estrenamos el twitter del Idec.
>
> Si se quieren hacer seguidores y así colaborar un poco más a la geoinfoxicació.
>
> Aquí tienen el link a la página
> http://twitter.com/idec_cat
>
>
> Saludos,
>
> BOLO.
>
>