[Geoinquiets Barcelona] transport urbà

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] transport urbà

Raf Roset
per 1500$ un nou sistema de transport http://www.inventist.com/solowheel/ (els dentistes tindran feina)

Raf
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RE: [Geoinquiets Barcelona] transport urbà

Ruiz Almar, Ernest

Als videos se’ls veu una mica inestables, no?

D’aquí a uns anys com a Wall-E, tots “gordus” com a vaques, vivint en una nau fora del nostre planeta que haurem matat entre tots a base del “creixement sostenible” (contradicció en termes, per cert)

 

Ernest


De: [hidden email] [mailto:[hidden email]] En nombre de Raf Roset
Enviado el: viernes, 18 de febrero de 2011 7:56
Para: [hidden email]
Asunto: [Geoinquiets Barcelona] transport urbà

 

per 1500$ un nou sistema de transport http://www.inventist.com/solowheel/ (els dentistes tindran feina)

RafLa informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, i és per a ús exclusiu del destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no n'és el destinatari, li informem que està totalment prohibida la divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li demanem que ens ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a més que l'esborri. Gràcies.

Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient.

La información incluida en este correo electrónico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario. Si Vd. lee este mensaje y no es el destinatario, le informamos de que está totalmente prohibida la divulgación, distribución o reproducción de este comunicado y le agradeceríamos lo notificara y lo devolviera a la dirección arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias.

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente.

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this message has been received in error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in any way. Please notify us immediately by email and delete it from your system.

Please consider the environment before printing this email.