[Geoinquiets Barcelona] software colaboratiu de mapes

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] software colaboratiu de mapes

Raf Roset
Ushahidi software OS per a la captura i visualització de geodades en mapes interactius http://www.ushahidi.com/

Raf