[Geoinquiets Barcelona] serveis web cartografia de base 2d i 3d

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] serveis web cartografia de base 2d i 3d

Josep Ramisa
Gràcies Oscar! 

S'adapta perfectament al que necessitem però si no garantiu un servei estable no la podem utilitzar. A una escala de detall es fan moltes peticions doncs l'usuari mira i remira per on passa el track. 

Les dues alternatives que hem trobat só, per una banda la que em va facilitar el Marc Ibars, de 4UMaps https://www.4umaps.com/map.htm?zoom=9&lat=50.04957&lon=7.17006&layers=B00, però no sabem perquè tenim problemes de CORS i no trobem la manera de contactar directament amb OSM perquè ens afegeixin a la whitelist. En qualsevol cas és una cartografia amb baixa ressolució i crea força discrepàncies amb els MDT de 5x5 que tenim al visor. 

L'altra opció candidata, la qual també estem pendents que ens autoritzin a utilitzar-la, és la de topotresc https://www.topotresc.com/. En aquest cas millora la ressolució i trobem el dissent molt equilibrat. Es tracta d'una carto que ocupa tot el Pirineu i la costa catalana. La idea és uitilitzar-la a una escala de detall i per escales petites continuar amb thunderforest, doncs les peticions són mínimes a escales inferios a 1:100000

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona