[Geoinquiets Barcelona] reutilitzar informació pública

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] reutilitzar informació pública

Raf Roset
Informació del sector públic i reutilització: http://goo.gl/zIXYM

Raf