[Geoinquiets Barcelona] resum del dia

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] resum del dia

Raf Roset
Queensland preparat per a Gearth
http://www.nrm.qld.gov.au/mapping/queensland-globe.html

El mapa del Manhattan viu descrit pels propois habitants
http://www.brainpickings.org/index.php/2013/04/02/mapping-manhattan-becky-cooper/

Mapa del món tendint cap a la obesitat
http://visual.ly/weight-world

El mapa nacional fet per USGS amb voluntaris
http://nationalmap.gov/TheNationalMapCorps/pilot.html

Decoració amb mapes
http://inthralld.com/2013/04/25-inventive-map-ideas-for-covering-your-walls/

Mapa amb la pronunciació dels noms de ciutats
http://www.sco.wisc.edu/pronounce-wisconsin/pronouncewisconsin.html

Un dia per parlar de SIG
http://geocamp.es/empezamosya/


Raf
_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona