[Geoinquiets Barcelona] relleu per gmaps

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] relleu per gmaps

Raf Roset
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] relleu per gmaps

Alexandre Nobajas
No se si t'hi vas fixar, però en el mapa del nomenclàtor que vaig enllaçar ahir, a banda de la base de l'ICC incloïa aquesta capa :)

--- On Mon, 2/28/11, Raf Roset <[hidden email]> wrote:

From: Raf Roset <[hidden email]>
Subject: [Geoinquiets Barcelona] relleu per gmaps
To: [hidden email]
Date: Monday, February 28, 2011, 7:53 AM


-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona