[Geoinquiets Barcelona] promoure la difusió

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] promoure la difusió

Raf Roset
A Austràlia van al revés: promouen la difusió dels documents ! http://www.oaic.gov.au/foi/what.html#pro_disclosure_culture

Raf