[Geoinquiets Barcelona] pro bono dades públiques

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] pro bono dades públiques

Raf Roset
Catàleg de fonts de dades obertes https://datospublicos.jottit.com/

Raf