[Geoinquiets Barcelona] pressupostos visuals

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] pressupostos visuals

Raf Roset
Estic convençut (/ironic) que el pressupost de la Generalitat també el presentaran així per fer-lo comprensible http://goo.gl/QOqO9

Raf