[Geoinquiets Barcelona] parlar bé no costa res

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] parlar bé no costa res

Raf Roset
Per preparar la propera presentació a casa del client: http://www.subliminalia.com/generator/bullshit

Raf