[Geoinquiets Barcelona] noves aplicacions mòbils

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] noves aplicacions mòbils

Raf Roset
Smartphones com sensors: detecció de forats als carrers http://goo.gl/VGiPM

Raf