[Geoinquiets Barcelona] més telefoninos que pc

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] més telefoninos que pc

Raf Roset
Més smartphones que pc's, la mobilitat i per la tant la localitzacio, és clau: http://goo.gl/iBulQ

Raf