[Geoinquiets Barcelona] màquines contra humans

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] màquines contra humans

Raf Roset
els resultats de Watson, el robot de Jeopardy http://goo.gl/IgRAi en un full de càlcul

Raf