[Geoinquiets Barcelona] mapa de connexions a Linkedin

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] mapa de connexions a Linkedin

Raf Roset
com a mapa té poca o cap utilitat, però és bonítol =)
http://inmaps.linkedinlabs.com/share/Rafael_Roset/102041813058811602915913824713711805280

Raf