[Geoinquiets Barcelona] mapa de cobertura

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] mapa de cobertura

Raf Roset
Mapa de torres, xarxes i cobertura de telefonia mòbil de tot el món http://opensignalmaps.com/

Raf
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] mapa de cobertura

Alexandre Nobajas
No se jo... la que hi ha davant de casa meva no hi surt. Em sembla que han  tingut un problema amb els datums/projeccions i estan mogudes.

Si algú sap de la ubicació d'alguna torre ho pot comprovar?

--- On Wed, 2/16/11, Raf Roset <[hidden email]> wrote:

From: Raf Roset <[hidden email]>
Subject: [Geoinquiets Barcelona] mapa de cobertura
To: [hidden email]
Date: Wednesday, February 16, 2011, 7:31 AM

Mapa de torres, xarxes i cobertura de telefonia mòbil de tot el món http://opensignalmaps.com/

Raf

-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Barcelona mailing list
Barcelona@...
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona