[Geoinquiets Barcelona] informació espacial vs. mapa

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] informació espacial vs. mapa

Raf Roset
està clar que els mapes no desapareixeran, però canviaran d'aspecte:
http://www.orbemapa.com/2011/02/el-mapa-ha-muerto-viva-el-mapa.html

Raf