[Geoinquiets Barcelona] impressió en mobilitat

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] impressió en mobilitat

Raf Roset
de gdocs i gmail des de qualsevol dispositiu
http://googlemobile.blogspot.com/2011/01/cloud-printing-on-go.html

Raf