[Geoinquiets Barcelona] habilitats dels TI

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] habilitats dels TI

Raf Roset
El núvol demana noves habilitats en els perfils TI http://mashable.com/2011/02/26/it-job-market/

Raf