[Geoinquiets Barcelona] goog public data explorer

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] goog public data explorer

Raf Roset
Visualitzar datasets de dades obertes amb Google Public Data Explorer http://radar.oreilly.com/2011/02/google-data-explorer.html

Raf
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] goog public data explorer

bolosig
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] goog public data explorer

Raf Roset
si, lo sé, lo provoqué  =)

Raf


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] goog public data explorer

Anna Muñoz
Wow ... donc si, aixi apareixem a la llista del seu directori de fonts de dades públiques: http://www.google.com/publicdata/directory
 
I en el següent enllaç podeu veure els indicadors publicats relatius a Catalunya:
 
Salut.

2011/2/17 Raf Roset <[hidden email]>
si, lo sé, lo provoqué  =)

Raf_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona