[Geoinquiets Barcelona] geomob arriba a Barcelona, gràcies a l'Ed

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Geoinquiets Barcelona] geomob arriba a Barcelona, gràcies a l'Ed

Raf Roset
Reserveu-vos la data: dimecres 30 de gener a les 18:00 la primera #geomob Barcelona (#geomobBCN) a l'estil de les que es fan a Londres, amb 4 speakers molt interessants i #geobirres al final. Obert a tothom, i amb la intenció que es pugui fer regularment. 

Raf

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona